Công khai ngân sách Huyện Thanh Trì

STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số QĐ/văn bản công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
I Công khai số liệu dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện trình Hội đồng nhân dân cấp huyện
1 Dự toán chi ngân sách cấp huyện theo từng cơ quan, tổ chức năm 2022 (Năm) 2022 Biểu số 74/CK-NSNN 767/BC-UBND 15/12/2021

24-DT-2022-N-B74-TT343-01.PDF

24-DT-2022-N-B74-TT343-01A.pdf

24-DT-2022-N-B74-TT343-01.xls

2 Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp huyện và ngân sách xã năm 2022 (Năm) 2022 Biểu số 70/CK-NSNN 767/BC-UBND 15/12/2021

24-DT-2022-N-B70-TT343-01.PDF

24-DT-2022-N-B70-TT343-01A.pdf

24-DT-2022-N-B70-TT343-01.xls

3 Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 (Năm) 2022 Biểu số 71/CK-NSNN 767/BC-UBND 15/12/2021

24-DT-2022-N-B71-TT343-01.PDF

24-DT-2022-N-B71-TT343-01A.pdf

24-DT-2022-N-B71-TT343-01.xls

4 Dự toán chi ngân sách huyện, chi ngân sách cấp huyện và chi ngân sách xã theo cơ cấu chi năm 2022 (Năm) 2022 Biểu số 72/CK-NSNN 767/BC-UBND 15/12/2021

24-DT-2022-N-B72-TT343-01.PDF

24-DT-2022-N-B72-TT343-01A.pdf

24-DT-2022-N-B72-TT343-01.xls

5 Dự toán chi ngân sách cấp huyện theo từng lĩnh vực năm 2022 (Năm) 2022 Biểu số 73/CK-NSNN 767/BC-UBND 15/12/2021

24-DT-2022-N-B73-TT343-01.PDF

24-DT-2022-N-B73-TT343-01A.pdf

24-DT-2022-N-B73-TT343-01.xls

6 Dự toán chi ngân sách cấp huyện theo từng cơ quan, tổ chức năm 2022 (Năm) 2022 Biểu số 74/CK-NSNN 767/BC-UBND 15/12/2021 -
7 Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2022 (Năm) 2022 Biểu số 75/CK-NSNN 767/BC-UBND 15/12/2021

24-DT-2022-N-B75-TT343-01.PDF

24-DT-2022-N-B75-TT343-01A.pdf

24-DT-2022-N-B75-TT343-01.xls

8 Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2022 (Năm) 2022 Biểu số 76/CK-NSNN 767/BC-UBND 15/12/2021

24-DT-2022-N-B76-TT343-01.PDF

24-DT-2022-N-B76-TT343-01A.pdf

24-DT-2022-N-B76-TT343-01.xls

9 Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng xã năm 2022 (Năm) 2022 Biểu số 77/CK-NSNN 767/BC-UBND 15/12/2021

24-DT-2022-N-B77-TT343-01.PDF

24-DT-2022-N-B77-TT343-01A.pdf

24-DT-2022-N-B77-TT343-01.xls

10 Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp huyện cho ngân sách từng xã năm 2022 (Năm) 2022 Biểu số 78/CK-NSNN 767/BC-UBND 15/12/2021

24-DT-2022-N-B78-TT343-01.PDF

24-DT-2022-N-B78-TT343-01A.pdf

24-DT-2022-N-B78-TT343-01.xls

11 Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã năm 2022 (Năm) 2022 Biểu số 79/CK-NSNN 767/BC-UBND 15/12/2021

24-DT-2022-N-B79-TT343-01.PDF

24-DT-2022-N-B79-TT343-01A.pdf

24-DT-2022-N-B79-TT343-01.xls

12 Công khai thuyết minh dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2022 (Năm) 2022 - 767/BC-UBND 15/12/2021

24-DT-2022-N--TT343-01.PDF

24-DT-2022-N--TT343-01A.docx

24-DT-2022-N--TT343-01.xls

II Công khai số liệu dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện đã được Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định
1 Dự toán cho bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp huyện cho ngân sách từng xã năm 2022 (Năm) 2022 Biểu số 90/CK-NSNN 8266/QĐ-UBND 23/12/2021

24-DT-2022-N-B90-TT343-01.PDF

24-DT-2022-N-B90-TT343-01A.pdf

24-DT-2022-N-B90-TT343-01.xls

2 Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2022 (Năm) 2022 Biểu số 92/CK-NSNN 8266/QĐ-UBND 23/12/2021

24-DT-2022-N-B92-TT343-01.PDF

24-DT-2022-N-B92-TT343-01A.pdf

24-DT-2022-N-B92-TT343-01.xls

3 Cân đối ngân sách huyện năm 2022 (Năm) 2022 Biểu số 81/CK-NSNN 8266/QĐ-UBND 23/12/2021

24-DT-2022-N-B81-TT343-01.PDF

24-DT-2022-N-B81-TT343-01A.pdf

24-DT-2022-N-B81-TT343-01.xls

4 Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp huyện và ngân sách xã năm 2022 (Năm) 2022 Biểu số 82/CK-NSNN 8266/QĐ-UBND 23/12/2021

24-DT-2022-N-B82-TT343-01.PDF

24-DT-2022-N-B82-TT343-01A.pdf

24-DT-2022-N-B82-TT343-01.xls

5 Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022 (Năm) 2022 Biểu số 83/CK-NSNN 8266/QĐ-UBND 23/12/2021

24-DT-2022-N-B83-TT343-01.PDF

24-DT-2022-N-B83-TT343-01A.pdf

24-DT-2022-N-B83-TT343-01.xls

6 Dự toán chi ngân sách huyện, chi ngân sách cấp huyện và chi ngân sách xã theo cơ cấu chi năm 2022 (Năm) 2022 Biểu số 84/CK-NSNN 8266/QĐ-UBND 23/12/2021

24-DT-2022-N-B84-TT343-01.PDF

24-DT-2022-N-B84-TT343-01A.pdf

24-DT-2022-N-B84-TT343-01.xls

7 Dự toán chi ngân sách cấp huyện theo từng lĩnh vực năm 2022 (Năm) 2022 Biểu số 85/CK-NSNN 8266/QĐ-UBND 23/12/2021

24-DT-2022-N-B85-TT343-01.PDF

24-DT-2022-N-B85-TT343-01A.pdf

24-DT-2022-N-B85-TT343-01.xls

8 Dự toán chi ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan, tổ chức năm 2022 (Năm) 2022 Biểu số 86/CK-NSNN 8266/QĐ-UBND 23/12/2021

24-DT-2022-N-B86-TT343-01.PDF

24-DT-2022-N-B86-TT343-01A.pdf

24-DT-2022-N-B86-TT343-01.xls

9 Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2022 (Năm) 2022 Biểu số 87/CK-NSNN 8266/QĐ-UBND 23/12/2021

24-DT-2022-N-B87-TT343-01.PDF

24-DT-2022-N-B87-TT343-01A.pdf

24-DT-2022-N-B87-TT343-01.xls

10 Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2022 (Năm) 2022 Biểu số 88/CK-NSNN 8266/QĐ-UBND 23/12/2021

24-DT-2022-N-B88-TT343-01.PDF

24-DT-2022-N-B88-TT343-01A.pdf

24-DT-2022-N-B88-TT343-01.xls

11 Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng xã năm 2022 (Năm) 2022 Biểu số 89/CK-NSNN 8266/QĐ-UBND 23/12/2021

24-DT-2022-N-B89-TT343-01.PDF

24-DT-2022-N-B89-TT343-01A.pdf

24-DT-2022-N-B89-TT343-01.xls

III Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách huyện quý (06 tháng, năm)
1 Quý
2 6 tháng
3 9 tháng
4 Năm
IV Công khai số liệu quyết toán ngân sách huyện đã được Hội đồng nhân dân cấp huyện phê chuẩn
V Công khai số liệu Dự toán ngân sách
VI
VII Báo cáo tình hình thực hiện công khai