Công khai ngân sách Thành phố Hà Nội

STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số QĐ/văn bản công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
I Công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh
1 Cân đối ngân sách địa phương năm 2021 (Năm) 2021 Biểu số 33/CK-NSNN 560 06/12/2020

DT-2021-N-B33-TT343-01.xls

2 Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2021 (Năm) 2021 Biểu số 34/CK-NSNN 560 06/12/2020

DT-2021-N-B34-TT343-01.xls

3 Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021 (Năm) 2021 Biểu số 35/CK-NSNN 560 06/12/2020

DT-2021-N-B35-TT343-01.xls

4 Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2021 (Năm) 2021 Biểu số 36/CK-NSNN 560 06/12/2020

DT-2021-N-B36-TT343-01.xls

5 Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2021 (Năm) 2021 Biểu số 37/CK-NSNN 560 06/12/2020

DT-2021-N-B37-TT343-01.xls

6 Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2021 (Năm) 2021 Biểu số 38/CK-NSNN 560 06/12/2020

DT-2021-N-B38-TT343-01.xls

7 Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2021 (Năm) 2021 Biểu số 39/CK-NSNN 560 06/12/2020

DT-2021-N-B39-TT343-01.xls

8 Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2021 (Năm) 2021 Biểu số 40/CK-NSNN 560 06/12/2020

DT-2021-N-B40-TT343-01.xls

9 Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2021 (Năm) 2021 Biểu số 41/CK-NSNN 560 06/12/2020

DT-2021-N-B41-TT343-01.xls

10 Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2021 (Năm) 2021 Biểu số 42/CK-NSNN 560 06/12/2020

DT-2021-N-B42-TT343-01.xls

11 Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2021 (Năm) 2021 Biểu số 43/CK-NSNN 560 06/12/2020

DT-2021-N-B43-TT343-01.xls

12 Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2021 (Năm) 2021 Biểu số 44/CK-NSNN 560 06/12/2020

DT-2021-N-B44-TT343-01.xls

13 Công khai thuyết minh dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021 (Năm) 2021 Biểu số 2 560 06/12/2020

DT-2021-N-B2-TT343-01.docx

14 Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2021 (Năm) 2021 Biểu số 45/CK-NSNN 341 06/12/2020

DT-2021-N-B45-TT343-01.xls

15 Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2021 (Năm) 2021 Biểu số 42/CK-NSNN 560 06/12/2020

DT-2021-N-B42-TT343-01.xls

16 Cân đối ngân sách địa phương năm 2021 (Năm) 2021 Biểu số 33/CK-NSNN 560 06/12/2020

DT-2021-N-B33-TT343-01.xls

17 Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2021 (Năm) 2021 Biểu số 36/CK-NSNN 560 06/12/2020

DT-2021-N-B36-TT343-01.xls

18 Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2021 (Năm) 2021 Biểu số 44/CK-NSNN 560 06/12/2020

DT-2021-N-B44-TT343-01.xls

II Công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh đã được Hội đồng nhân dân quyết định
1 Cân đối ngân sách địa phương năm 2021 (Năm) 2021 Biểu số 46/CK-NSNN 5700/QĐ-UBND 28/12/2020

DT-2021-N-B46-TT343-01.pdf

DT-2021-N-B46-TT343-01.doc

DT-2021-N-B46-TT343-01.xlsx

2 Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2021 (Năm) 2021 Biểu số 47/CK-NSNN 5700/QĐ-UBND 28/12/2020

DT-2021-N-B47-TT343-01.pdf

DT-2021-N-B47-TT343-01.xlsx

3 Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021 (Năm) 2021 Biểu số 48/CK-NSNN 5700/QĐ-UBND 28/12/2020

DT-2021-N-B48-TT343-01.pdf

DT-2021-N-B48-TT343-01.xls

4 Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2021 (Năm) 2021 Biểu số 49/CK-NSNN 5700/QĐ-UBND 28/12/2020

DT-2021-N-B49-TT343-01.pdf

DT-2021-N-B49-TT343-01.xlsx

5 Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2021 (Năm) 2021 Biểu số 50/CK-NSNN 5700/QĐ-UBND 28/12/2020

DT-2021-N-B50-TT343-01.pdf

DT-2021-N-B50-TT343-01.xlsx

6 Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo cho từng cơ quan, tổ chức năm 2021 (Năm) 2021 Biểu số 51/CK-NSNN 5700/QĐ-UBND 28/12/2020

DT-2021-N-B51-TT343-01.pdf

DT-2021-N-B51-TT343-01.xls

7 Dự tían chi đầu tư phát trển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2021 (Năm) 2021 Biểu số 52/CK-NSNN 5700/QĐ-UBND 28/12/2020

DT-2021-N-B52-TT343-01.pdf

DT-2021-N-B52-TT343-01.xls

8 Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2021 (Năm) 2021 Biểu số 53/CK-NSNN 5700/QĐ-UBND 28/12/2020

DT-2021-N-B53-TT343-01.pdf

DT-2021-N-B53-TT343-01.xls

9 Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2021 (Năm) 2021 Biểu số 54/CK-NSNN 5700/QĐ-UBND 28/12/2020

DT-2021-N-B54-TT343-01.pdf

DT-2021-N-B54-TT343-01.xls

10 Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2021 (Năm) 2021 Biểu số 55/CK-NSNN 5700/QĐ-UBND 28/12/2020

DT-2021-N-B55-TT343-01.pdf

DT-2021-N-B55-TT343-01.xls

11 Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2021 (Năm) 2021 Biểu số 56/CK-NSNN 5700/QĐ-UBND 28/12/2020

DT-2021-N-B56-TT343-01.pdf

DT-2021-N-B56-TT343-01.xls

12 Dự toán chi chương trình mục tiêi quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2021 (Năm) 2021 Biểu số 57/CK-NSNN 5700/QĐ-UBND 28/12/2020

DT-2021-N-B57-TT343-01.pdf

DT-2021-N-B57-TT343-01.xls

13 Danh mục các chương trình dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2021 (Năm) 2021 Biểu số 58/CK-NSNN 5700/QĐ-UBND 28/12/2020

DT-2021-N-B58-TT343-01.pdf

DT-2021-N-B58-TT343-01.xls

14 Quyết định công khai số liệu dự toán năm 2021 (Năm) 2021 Biểu số 01A 5700/QĐ-UBND 28/12/2020

DT-2021-N-B1-TT343-01.pdf

DT-2021-N-B1-TT343-01.doc

III Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý (06 tháng, năm)
1 Quý
1.1 Cân đối ngân sách địa phương quý (06 tháng, năm) năm 2021 (Quý 1) 2021 Biểu số 59/CK-NSNN 31/03/2021

TH-2021-Q1-B59-TT343-01.pdf

TH-2021-Q1-B59-TT343-01.xlsx

1.2 Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước quý (06 tháng, năm) năm 2021 (Quý 1) 2021 Biểu số 60/CK-NSNN 31/03/2021

TH-2021-Q1-B60-TT343-01.pdf

TH-2021-Q1-B60-TT343-01.xlsx

1.3 Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý (06 tháng, năm) năm 2021 (Quý 1) 2021 Biểu số 61/CK-NSNN 31/03/2021

TH-2021-Q1-B61-TT343-01.pdf

TH-2021-Q1-B61-TT343-01.xlsx

1.4 Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương (06 tháng, năm) năm 2021 (Quý 1) 2021 - 31/03/2021

TH-2021-Q1--TT343-01.pdf

TH-2021-Q1--TT343-01.doc

2 6 tháng
3 9 tháng
4 Năm
IV Công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn
V Tổng hợp công khai ngân sách cấp tỉnh
VI Báo cáo NSNN dành cho công dân
1 Báo cáo nsnn dành cho công dân năm 2021 (Năm) 2021 Biểu số 3 08/12/2020

-2021-N-B3-TT343-01.pdf

-2021-N-B3-TT343-01.docx

VII Nội dung công khai khác
1 Thông tin về các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách thành phố Hà Nội năm 2021 (Năm) 2021 Biểu số 4 06/12/2020

-2021-N-B4-TT343-01.pdf

-2021-N-B4-TT343-01.docx

2 Thông tin về nợ công của thành phố Hà Nội (Kế hoạch năm) năm 2021 (Năm) 2021 Thông tin về nợ công của thành phố Hà Nội (Kế hoạch năm) 06/12/2020

-2021-N--TT343-01.xlsx

3 Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2021 (Năm) 2021 Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN 5199/HD-STC 13/08/2020

-2021-N--TT343-01.pdf